Skip to main content

 

Các đoàn thể

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Đ/c Dương Phúc Thanh - Chủ tịch UBMTTQ xã.

Điện thoại: 0387188024

Email: dpthanh@langson.gov.vn

2. Đ/c Dương Công Sơn - Chủ tịch Hội CCB.

Điện thoại: 0327939902

Email: dcson@langson.gov.vn

3. Đ/c Dương Công Tý - Chủ tịch Hội Nông dân.

Điện thoại: 0947688378

Email: dcty@langson.gov.vn

4. Đ/c Dương Thị Vân - Chủ tịch Hội LHPN.

Điện thoại: 0988867269

Email: Dtvan-03@langson.gov.vn

5. Đ/c Dương Thị Nga - Bí thư Đoàn TN

Điện thoại: 0834690899

Email: Dtnga-04@langson.gov.vn